Wilgotność drewna i sposoby jej oznaczania

WILGOTNOSC DREWNA I SPOSOBY JEJ OZNACZANIA

W drewnie drzew żywych woda stanowi główny składnik soku wypełniającego żywe komórki, występuje w przestrzeniach międzymicelarnych błony komórkowej oraz wypełnia cewki i naczynia bielu

W świeżo ściętym lub mokrym drewnie wyróżnia się:

wodę wolną, która wypełnia cewki i naczynia

wodę związaną (imbibicyjną, higroskopijną), która nasyca błonę komórkową oraz wypełnia przestrzenie międzymicelarne (pory submikroskopowe) błony komórkowej

wodę konstytucyjną, która wchodzi w skład występujących w drewnie związków chemicznych.

Czytaj więcej

Sposoby zapobiegania wadom drewna powstających podczas suszenia

Drewno jest materiałem niejednorodnym (anizotropowym) o bardzo złożonej budowie zarówno fizycznej jak i chemicznej. Jego właściwości znacznie się różnią w zależności od gatunku drewna jego wilgotności i kierunku anatomicznego, a w ramach jednego gatunku występują różnice w zależności od siedliska , warunków wzrostu , położenia w pniu itp.

Czytaj więcej

Montaż podłogi przy pomocy kleju

Zalecamy montaż podłogi bezpośrednio na podłoże przy użyciu odpowiedniego kleju. Podstawowe warunki które muszą być spełnione w tym przypadku to podłoże: równe, wypoziomowane mocne, niepylące, suche o wilgotności nie przekraczającej 3% oraz dobrze oczyszczone i odkurzone.

Czytaj więcej

Właściwości fizyczne i mechaniczne mające wpływ na zastosowanie drewna jako materiału budowlanego

 Właściwości mechaniczne
Właściwości wytrzymałościowe drewna zależą przede wszystkim od rozkładu polimerów celulozy w ścianie komórkowej, która tworzy szkielet nośny drewna i od amorficznej (bezpostaciowej ) ligniny wypełniającej wolne przestrzenie szkieletu. Celuloza wpływa na właściwości sprężyste , lignina zaś na plastyczne.
Łącznie z woda kapilarną wypełniająca porowate włókna drewna skomplikowana budowa drewna decyduje o jego właściwościach mechanicznych i fizycznych. Rozmieszczenie słoi rocznych z podziałem na przyrost wczesny i późny , charakteryzuje mechaniczne właściwości drewna. Drewno iglaste o zagęszczonych słojach bardziej nadaje się do konstrukcji niż drewno szerokosłoiste.

Czytaj więcej

Montaż podłogi na legary

Podłoże powinno stanowić posadzka betonowa o wilgotności do max. 3%, na której rozstawiamy legary. Wymiary legarów oraz ich rozstaw zależą od indywidualnego projektu, najczęściej stosuje się o przekroju 60×40 mm (dostępne w ofercie sprzedaży naszego tartaku) w odległościach co 400 mm dla podłogi modułowej (gr.21mm) oraz 600 mm dla podłogi litej (gr.28 mm) - uwarunkowane jest to zastosowaniem długości podłogi 1200, 2400 mm będącej wielokrotnością tego wymiaru.

Czytaj więcej

Budowa drewna gatunków liściastych

WPROWADZENIE

Drewno gatunków liściastych wykazuje się bardziej złożoną budową niż drewno drzew iglastych i składa się z bardziej zróżnicowanych elementów. Głównymi elementem składowym są włókna drzewne (około 50% ogólnej objętości drewna) W skład tkanki przewodzącej wchodzą naczynia i nielicznie występujące cewki, odgrywające w drewnie liściastym rolę podrzędną.

Czytaj więcej

Montaż podłogi

Profilowane boki na pióro i wpust oraz zastosowane rowki odprężające zapewniają równą powierzchnię, większą stabilność podłóg, dają możliwość całkowitego ukrycia gwoździ, co z kolei ułatwia dalszą obróbkę oraz zdecydowanie podnosi estetykę wykończenia powierzchni.

Czytaj więcej

ZGNILIZNY DREWNA

WPROWADZENIE

Związki chemiczne będące materiałem konstrukcyjnym ścianek komórkowych drewna (celuloza, hemiceluloza, lignina, pektyna i inne), a także składniki wewnętrzne komórki (skrobia, tłuszcze białka , polisacharydy i inne) należą do grupy biopolimerów. Pełnią one równocześnie rolę pożywienia dla czynników biotycznych. Związki te mają wysoką odporność chemiczną lecz w określonych warunkach temperatury, wilgotności drewna i powietrza, odczynu środowiska, a w pewnych przypadkach również obecności światła są podatne na rozkład biologiczny, pod wpływem określonych enzymów wytwarzanych przez grzyby. W rezultacie złożonych procesów biochemicznych biopolimery ulegają rozkładowi do postaci przyswajalnej przez komórki grzybów. Proces rozkładu biologicznego drewna nosi nazwę korozji biologicznej. Skutkiem korozji biologicznej drewna wywołanej przez grzyby jest tzw. Zgnilizna drewna. Rozróżnia się cztery rodzaje zgnilizny: korozyjna jasna, destrukcyjna (brunatna), jednolita (proszkowata), pleśniowa (szara).

Czytaj więcej

Wilgotność drewna

Drewno jest ekologicznym materiałem odnawialnym. Jego pozyskiwanie nie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego pod warunkiem, że odbywa się planowo np.przestrzegając zasady FSC. Obecnie w Polsce pozyskuje się niewiele ponad 50 % rocznego przyrostu masy.

Czytaj więcej

Budowa błony komórkowej dojrzałych komórek drewna

Zdecydowana większość komórek roślinnych wytwarza po zewnętrznej stronie plazmalemmy stykające się ściany sąsiednich komórek zlepione warstewką substancji pektynowych, zwaną blaszką środkową, tworzą łącznie wspólną ścianę (błonę). Ścianę komórek rosnących nazywamy ścianą pierwotną. Tak nazywamy również ten pokład ściany komórki dojrzałej nierosnącej, który został wytworzony przed zakończeniem jej rozrastania się. Błona pierwotna stanowi elastyczną ściankę o grubości dochodzącej do 0,001 mm zbudowaną z błonnika czyli celulozy (C6H10O5)n.

Czytaj więcej

Składowanie

Ze względu na właściwości higroskopijne drewna, wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze i wilgotności powietrza zbliżonej do warunków panujących w pomieszczeniu, gdzie będzie użyty jako materiał podłogowy. Przy dłuższym składowaniu zalecamy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Anizotropia mechanicznych właściwości drewna

A. Wiadomości wprowadzające

Ciała, których fizyczne i mechaniczne właściwości zmieniają się w zależności od rozpatrywanego kierunku określa się mianem ciał różnokierunkowych, czyli anizotropowych; anizotropia stanowi charakterystyczną cechę ciał krystalicznych.Przeciwieństwo ciał krystalicznych stanowią ciała bezpostaciowe, nie mające uporządkowanej budowy przestrzennej, następstwem czego są jednakowe właściwości we wszystkich kierunkach (ciała izotropowe – lignina, żywica, szkło i.t.p.)

Czytaj więcej

Przeczytaj przed montażem podłogi

Podłoga sosnowa jest wykonana z drewna - produktu naturalnego, które ma złożoną niejednorodną budowę anatomiczną i wynikające z niej właściwości różnią się one dla poszczególnych kierunków anatomicznych (wzdłuż włókien, stycznie oraz w kierunku promieniowym).

Czytaj więcej