ZGNILIZNY DREWNA

WPROWADZENIE

Związki chemiczne będące materiałem konstrukcyjnym ścianek komórkowych drewna (celuloza, hemiceluloza, lignina, pektyna i inne), a także składniki wewnętrzne komórki (skrobia, tłuszcze białka , polisacharydy i inne) należą do grupy biopolimerów. Pełnią one równocześnie rolę pożywienia dla czynników biotycznych. Związki te mają wysoką odporność chemiczną lecz w określonych warunkach temperatury, wilgotności drewna i powietrza, odczynu środowiska, a w pewnych przypadkach również obecności światła są podatne na rozkład biologiczny, pod wpływem określonych enzymów wytwarzanych przez grzyby. W rezultacie złożonych procesów biochemicznych biopolimery ulegają rozkładowi do postaci przyswajalnej przez komórki grzybów. Proces rozkładu biologicznego drewna nosi nazwę korozji biologicznej. Skutkiem korozji biologicznej drewna wywołanej przez grzyby jest tzw. Zgnilizna drewna. Rozróżnia się cztery rodzaje zgnilizny: korozyjna jasna, destrukcyjna (brunatna), jednolita (proszkowata), pleśniowa (szara).

Czytaj więcej

Budowa błony komórkowej dojrzałych komórek drewna

Zdecydowana większość komórek roślinnych wytwarza po zewnętrznej stronie plazmalemmy stykające się ściany sąsiednich komórek zlepione warstewką substancji pektynowych, zwaną blaszką środkową, tworzą łącznie wspólną ścianę (błonę). Ścianę komórek rosnących nazywamy ścianą pierwotną. Tak nazywamy również ten pokład ściany komórki dojrzałej nierosnącej, który został wytworzony przed zakończeniem jej rozrastania się. Błona pierwotna stanowi elastyczną ściankę o grubości dochodzącej do 0,001 mm zbudowaną z błonnika czyli celulozy (C6H10O5)n.

Czytaj więcej

Właściwości fizyczne i mechaniczne mające wpływ na zastosowanie drewna jako materiału budowlanego

 Właściwości mechaniczne
Właściwości wytrzymałościowe drewna zależą przede wszystkim od rozkładu polimerów celulozy w ścianie komórkowej, która tworzy szkielet nośny drewna i od amorficznej (bezpostaciowej ) ligniny wypełniającej wolne przestrzenie szkieletu. Celuloza wpływa na właściwości sprężyste , lignina zaś na plastyczne.
Łącznie z woda kapilarną wypełniająca porowate włókna drewna skomplikowana budowa drewna decyduje o jego właściwościach mechanicznych i fizycznych. Rozmieszczenie słoi rocznych z podziałem na przyrost wczesny i późny , charakteryzuje mechaniczne właściwości drewna. Drewno iglaste o zagęszczonych słojach bardziej nadaje się do konstrukcji niż drewno szerokosłoiste.

Czytaj więcej

Anizotropia mechanicznych właściwości drewna

A. Wiadomości wprowadzające

Ciała, których fizyczne i mechaniczne właściwości zmieniają się w zależności od rozpatrywanego kierunku określa się mianem ciał różnokierunkowych, czyli anizotropowych; anizotropia stanowi charakterystyczną cechę ciał krystalicznych.Przeciwieństwo ciał krystalicznych stanowią ciała bezpostaciowe, nie mające uporządkowanej budowy przestrzennej, następstwem czego są jednakowe właściwości we wszystkich kierunkach (ciała izotropowe – lignina, żywica, szkło i.t.p.)

Czytaj więcej

Budowa drewna gatunków liściastych

WPROWADZENIE

Drewno gatunków liściastych wykazuje się bardziej złożoną budową niż drewno drzew iglastych i składa się z bardziej zróżnicowanych elementów. Głównymi elementem składowym są włókna drzewne (około 50% ogólnej objętości drewna) W skład tkanki przewodzącej wchodzą naczynia i nielicznie występujące cewki, odgrywające w drewnie liściastym rolę podrzędną.

Czytaj więcej

Sposoby zapobiegania wadom drewna powstających podczas suszenia

Drewno jest materiałem niejednorodnym (anizotropowym) o bardzo złożonej budowie zarówno fizycznej jak i chemicznej. Jego właściwości znacznie się różnią w zależności od gatunku drewna jego wilgotności i kierunku anatomicznego, a w ramach jednego gatunku występują różnice w zależności od siedliska , warunków wzrostu , położenia w pniu itp.

Czytaj więcej