Budowa drewna gatunków liściastych

WPROWADZENIE

Drewno gatunków liściastych wykazuje się bardziej złożoną budową niż drewno drzew iglastych i składa się z bardziej zróżnicowanych elementów. Głównymi elementem składowym są włókna drzewne (około 50% ogólnej objętości drewna) W skład tkanki przewodzącej wchodzą naczynia i nielicznie występujące cewki, odgrywające w drewnie liściastym rolę podrzędną.

Czytaj więcej

Budowa błony komórkowej dojrzałych komórek drewna

Zdecydowana większość komórek roślinnych wytwarza po zewnętrznej stronie plazmalemmy stykające się ściany sąsiednich komórek zlepione warstewką substancji pektynowych, zwaną blaszką środkową, tworzą łącznie wspólną ścianę (błonę). Ścianę komórek rosnących nazywamy ścianą pierwotną. Tak nazywamy również ten pokład ściany komórki dojrzałej nierosnącej, który został wytworzony przed zakończeniem jej rozrastania się. Błona pierwotna stanowi elastyczną ściankę o grubości dochodzącej do 0,001 mm zbudowaną z błonnika czyli celulozy (C6H10O5)n.

Czytaj więcej

Montaż podłogi przy pomocy kleju

Zalecamy montaż podłogi bezpośrednio na podłoże przy użyciu odpowiedniego kleju. Podstawowe warunki które muszą być spełnione w tym przypadku to podłoże: równe, wypoziomowane mocne, niepylące, suche o wilgotności nie przekraczającej 3% oraz dobrze oczyszczone i odkurzone.

Czytaj więcej

Anizotropia mechanicznych właściwości drewna

A. Wiadomości wprowadzające

Ciała, których fizyczne i mechaniczne właściwości zmieniają się w zależności od rozpatrywanego kierunku określa się mianem ciał różnokierunkowych, czyli anizotropowych; anizotropia stanowi charakterystyczną cechę ciał krystalicznych.Przeciwieństwo ciał krystalicznych stanowią ciała bezpostaciowe, nie mające uporządkowanej budowy przestrzennej, następstwem czego są jednakowe właściwości we wszystkich kierunkach (ciała izotropowe – lignina, żywica, szkło i.t.p.)

Czytaj więcej

Montaż podłogi na legary

Podłoże powinno stanowić posadzka betonowa o wilgotności do max. 3%, na której rozstawiamy legary. Wymiary legarów oraz ich rozstaw zależą od indywidualnego projektu, najczęściej stosuje się o przekroju 60×40 mm (dostępne w ofercie sprzedaży naszego tartaku) w odległościach co 400 mm dla podłogi modułowej (gr.21mm) oraz 600 mm dla podłogi litej (gr.28 mm) - uwarunkowane jest to zastosowaniem długości podłogi 1200, 2400 mm będącej wielokrotnością tego wymiaru.

Czytaj więcej

Sposoby zapobiegania wadom drewna powstających podczas suszenia

Drewno jest materiałem niejednorodnym (anizotropowym) o bardzo złożonej budowie zarówno fizycznej jak i chemicznej. Jego właściwości znacznie się różnią w zależności od gatunku drewna jego wilgotności i kierunku anatomicznego, a w ramach jednego gatunku występują różnice w zależności od siedliska , warunków wzrostu , położenia w pniu itp.

Czytaj więcej

Montaż podłogi

Profilowane boki na pióro i wpust oraz zastosowane rowki odprężające zapewniają równą powierzchnię, większą stabilność podłóg, dają możliwość całkowitego ukrycia gwoździ, co z kolei ułatwia dalszą obróbkę oraz zdecydowanie podnosi estetykę wykończenia powierzchni.

Czytaj więcej