Tartak Tyble Sp. z o.o. ,Tyble 45A, 98-420 Sokolniki

 

Telefon

+48 62 784 51 77

Pracujemy

Pon-Pt od 08.00 do 16.00

RODO

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób działających w imieniu kontrahentów

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:

    1. Administrator danych osobowych 
Tartak Tyble sp. z o.o., Tyble 45A, 98-420 Sokolniki, tel. 48 62 784 51 77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    2. Inspektor ochrony danych
Sławomir Mazur – kontakt: email – słTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 727931623
    3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-    analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-    w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
    4. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON, adres, dane kontaktowe (numer telefonu i email), w tym osób działających w imieniu kontrahenta
    5. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. zewnętrzny podmiot informatyczny i operatorzy pocztowi.
    6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
    8. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Przetwarzanie danych odbywać się będzie w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także w celach związanych z koordynowaniem i realizowaniem umowy w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    9. Zakres przysługujących uprawnień 
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
    10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    11. Źródło pochodzenia danych
Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia (dane kontaktowe).
    12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy wystawienia faktury.
    13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Telefon

+48 62 784 51 77

Adres

Tyble 45A, 98-420 Sokolniki, Polska